JC-GYG-URVANITY-To be honest,2020.Mix media on paper. 30x21cm

09.09.2020